فرهنگ سازمانی آرورا

ما در آرورا باور داریم که تنها از طریق یک فرهنگ سازمانی پویا و منسجم است که خواهیم توانست تاثیرات ماندگار و ابتکارات نوآور خلق کنیم. از همین جهت یکی از اصلی روندهای داخلی ما توسعه و تقویت فرهنگ از طریق فعالیت‌های مختلف است.

هر ده روز یکبار جلسه Culture Talk داریم تا راجع به پیشنهادات بهبود یا انتقاد از هم، فرهنگ و کار تیمی خود را بهبود دهیم.

در چاشت فرهنگی -Culture Meal – راجع به تجارب و مطالب آموخته صحبت می‌کنیم.

هر فصل نیز با هم یک سفر یک روزه می‌رویم تا روحیه تیمی و ایده پردازی را افزایش دهیم.

 

تیم آرورا در سفر یک روزه به فیلبند

ساختار فرهنگ و ارزش‌های کلیدی

ما فرهنگ خود را به یک رودخانه تشبیه کرده‌ایم و ارزش‌های کلیدی ما ازویژگی‌های اصلی رودحانه و کلمه RIVER  نشأت می‌گیرد.

 

ویژگی‌های رودخانه

پیشرو و راهیاب بودن

شفافیت

خیررسانی

ارزش‌های کلیدی در RIVER

 

R – «خروجی محور بودن»

 

I – «غیر انحصاری و راستی و درستی»

 

V – «شجاعت»، «جسارت» و «سیری ناپذیری»

 

E – «اشتیاق» و «آرزومندی»

 

R – «احترام» و «اتکا»