تحول دیجیتال یا Digital Transformation چیست و چه فرقی با Digitization و Digitalization دارد؟

سه مفهوم و عبارت مشابه Digitization، Digitialization و Digital Transformation به صورت سهوی به اشتباه به جای هم استفاده می‌شوند و با بیان تعریف دقیق هر کدام می‌توانیم به عمق و اهمیت «تحول دیجیتال» بعنوان راس هرم خلق ارزش پی ببریم.

دیجیت سازی یا Digitization صرفا به درست کردن نمونه‌ی دیجیتال یک شیء فیزیکی یا مفهومی آنالوگ اشاره می‌کند، بعنوان مثال اسکن کردن کاغذ یک فرآیند Digitization است. این عمل به تنهایی هیچ ارزش کسب‌وکاری نداشته اما سنگ بنای خیلی از عادات کسب‌وکاری ما خصوصا در زمینه داده‌ها است.

دیجیتالی کردن یا Digitalization راجع به ایجاد، بهبود یا تغییر فرآیندهای کسب‌وکاری با استفاده از فناوری‌ها و ابزارهای دیجیتال بهمراه داده‌های دیجیت شده است. پس این امر بیشتر به فرآیندها و اتوماسیون آنها توجه داشته که تحول را در سطح نقش‌های کاری یا عملیات کسب‌وکار بوجود می‌آورد.

اما تحول دیجیتال یا Digital Transformation فرای دو مفهوم قبلی به «خلق ارزش‌های مولد Value Creation» و «الگوهای کسب‌وکاری جدید New Business Models» بر مبنای شرایط و دارایی‌های فعلی است. در این فرآیند فعالیت‌های کسب‌وکاری، شایستگی‌ها و الگوهای کسب‌وکار به شکل عمیقی تغییر یافته تا بتوان از فرصت‌های خلق شده توسط فناوری‌های دیجیتال بیشترین بهره‌برداری را انجام داد.

Leave A Comment